banenr

ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବେଲ୍ଟ |

ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବେଲ୍ଟ |

 • ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବେଲ୍ଟ ପାଇଁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ |

  ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବେଲ୍ଟ ଏହା ସୂତା ସୂକ୍ଷ୍ମ ସୂତାରେ ନିର୍ମିତ ଏବଂ 95 to ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗରମ ଧୋଇବା ଚକ୍ରରେ ସଫା କରାଯାଇପାରିବ |ନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ଧୋଇବା ଜାଲ ଉତ୍ପାଦର ଜୀବନ ବ olong ାଇବ |ପ୍ରି ଧୋଇବା ବିନା ସଙ୍କୋଚନ ହାର (ସଙ୍କୋଚନ) 8% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ |ଏକ ଶୁଖିଲା ଚାଳିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ |ଡିଟରଜେଣ୍ଟ: କ୍ଷତିକାରକ ନୁହେଁ, ବ୍ଲିଚ୍ ମୁକ୍ତ |ଡ ...
  ଅଧିକ ପଢ
 • ବେଲ୍ଟ ଉତ୍ପାଦ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରନ୍ତୁ |

  ନିମ୍ନଲିଖିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବେଲ୍ଟ ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ |ଉତ୍ପାଦର ଅନୁପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର ଆଘାତ କିମ୍ବା ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇପାରେ |ରୋଗୀମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ତୁମର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବେଲ୍ଟ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକର ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ |ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବେଲ୍ଟର ବ୍ୟବହାର - ରୋଗୀ କେବଳ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବେଲ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ 1. ଆବଶ୍ୟକତା ...
  ଅଧିକ ପଢ
 • ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବେଲ୍ଟର ଉତ୍ପାଦ ଗୁଣବତ୍ତା ମାନକ |

  ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବେଲ୍ଟର ଉତ୍ପାଦ ଗୁଣବତ୍ତା ଆମେ ଉଚ୍ଚମାନର କଞ୍ଚାମାଲ, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ସଠିକତା ଉପକରଣ, ନିରନ୍ତର ଗୁଣବତ୍ତା ପରିଚାଳନା, ଉଚ୍ଚ ନିରାପତ୍ତା ମାନ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁ |ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବେଲ୍ଟ 4000N ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଟେନସନକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବ, ଏବଂ ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ପିନ୍ ସଂଯୋଗ ହେବା ପରେ 5000N ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଟେନସନକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବ ...
  ଅଧିକ ପଢ
 • ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବେଲ୍ଟ ପାଇଁ ରୋଗୀ ସୂଚନା |

  ● ଏହା ଜରୁରୀ ଯେ, ଯେତେବେଳେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗୁ ହୁଏ, ରୋଗୀକୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବ୍ୟବହାର କରିବାର କାରଣ ଏବଂ ଏହାକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ମାନଦଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦିଆଯାଏ |Terms ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବ୍ୟାଖ୍ୟାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଯାହା ରୋଗୀ ବୁ can ିପାରେ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ...
  ଅଧିକ ପଢ
 • ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କ’ଣ?

  ଶାରୀରିକ ଏବଂ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସହିତ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଛି |● ଶାରୀରିକ (ମାନୁଆଲ୍) ପ୍ରତିବନ୍ଧକ: ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରି ରୋଗୀକୁ ଧରି ରଖିବା କିମ୍ବା ଅସ୍ଥିର କରିବା |● ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ: ଯେକ means ଣସି ଉପାୟ, ପଦ୍ଧତି, ସାମଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ପୋଷାକର ବ୍ୟବହାର ସ୍ volunt େଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ କ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କିମ୍ବା ସୀମିତ କରେ ...
  ଅଧିକ ପଢ
 • ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବେଲ୍ଟର ସୂଚକଗୁଡ଼ିକ କ’ଣ?

  Patient ରୋଗୀ ଦ୍ im ାରା ଆସୁଥିବା ହିଂସାକୁ ରୋକିବା କିମ୍ବା ତୁରନ୍ତ, ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହିଂସା ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଭାବରେ, ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ମାନସିକ ବିକୃତି ସହିତ, ରୋଗୀ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଗୁରୁତର ବିପଦ ରହିଥାଏ |● କେବଳ ଯେତେବେଳେ କମ୍ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବିକଳ୍ପ ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରଭାବହୀନ କିମ୍ବା ଅନୁପଯୁକ୍ତ, ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ...
  ଅଧିକ ପଢ
 • ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବେଲ୍ଟ କ’ଣ?

  ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବେଲ୍ଟ ହେଉଛି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କିମ୍ବା ଉପକରଣ ଯାହା ରୋଗୀକୁ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଗତି କରିବାକୁ ବାରଣ କରିଥାଏ କିମ୍ବା ରୋଗୀର ନିଜ ଶରୀରକୁ ସାଧାରଣ ପ୍ରବେଶକୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ କରିଥାଏ |ଶାରୀରିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ: a ଏକ ହାତଗୋଡ, ଗୋଡ, କିମ୍ବା ଅଣ୍ଟା ପ୍ରତିରୋଧ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା a ଏକ ଶୀଟ୍ ରେ ଟ୍ୟାକ୍ କରିବା ଦ୍ so ାରା ରୋଗୀ ଗତି କରିପାରିବ ନାହିଁ ● କିପିନ୍ ...
  ଅଧିକ ପଢ